പ്രതിസന്ധി

face-the-problems

പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം

ഈശ്വരനെ തൊഴുതുകൊണ്ട് ആകാശത്തുനോക്കിക്കൊണ്ടു നടന്നാല്‍ താഴെയുള്ള ഓടയില്‍ പോയി വീഴും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലെടുക്കുക. ദൈവത്തിന്‍റെ കൈയ്യില്‍ കൊടുക്കരുത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍