പ്രതിസന്ധികള്‍

sunrise

സത്യാന്വേഷകന്‍റെ വഴിയില്‍ കര്‍മ്മത്തിനുള്ള സ്ഥാനം

ഒരാള്‍ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുവാനുള്ള പ്രാധാന കാരണം അയാളുടെ മുജ്ജന്മ വാസനയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും പറയാം. കര്‍മ്മം എന്ന ആശയംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍