പ്രകൃതി

mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പറ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
save our planet

പതിയിരിക്കുന്ന വിപത്തിൽനിന്നു പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കാം

എല്ലാ മനുഷ്യനും അനിയന്ത്രിതമായ തോതിൽ വികസിക്കാനും പുരോഗതി നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനന്തമായി വികസിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ - അന്യരെ കീഴടക്കല്‍, ലോകത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കൽ , നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
11 – To make life more happy and content

ജീവിതം സന്തോഷകരവും തൃപ്തികരവുമാക്കാന്‍….പത്താശയങ്ങള്‍

സന്തോഷം എന്ന വികാരം മനുഷ്യന്‍റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ്‌, ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശവുമാണ്‌. മനുഷ്യന്‍റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം മുഴുവനും ജീവിതത്തില് സന്തോഷത്തിന്റെ അലകള്‍ വന്നടിഞ്ഞു ചേരും എന്ന അതിയായ മോഹത്തില്‍ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍