പോഷകാഹാരം

building-india-through-public-private-partnership

സ്വകാര്യ – പൊതു പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍മ്മാണം.

സ്വകാര്യ – പൊതു പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ സാദ്ധ്യതകള്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ധര്‍മ്മപ്രവൃത്തിയല്ല, ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപമാണ്. ചോദ്യം: ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍