പൂര്‍ണതാല്‍പര്യം

Be Selfish

സ്വാര്‍ത്ഥത ആവശ്യമാണ്

സന്തോഷവനായിരിക്കണമെങ്കില്‍ ആദ്യം നിങ്ങള്‍ സ്വാര്‍ത്ഥനായിരിക്കണം. സ്വാര്‍ത്ഥതയില്‍ ഒട്ടും പിശുക്കുകാണിക്കാന്‍ പാടില്ല. ശരിക്കും ഒരു സ്വാര്‍ത്ഥനായിട്ടു തന്നെ ഇരിക്കുക. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍