പുറംചട്ട

breaking-out-of-a-cuccoon

ഈ പുറംചട്ടകള്‍ പൊളിച്ചു പുറത്തു കടക്കു

ജീവിതത്തിന്റെ നര്‍മ്മവശങ്ങള്‍ കണ്ട് രസിക്കാനാവണം, കുടുകുടെ ചിരിക്കാനാവണം.നിങ്ങള്‍ മയമില്ലാത്ത രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ മേല്‍ സ്വയം മെടഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പുറംചട്ട പൊളിച്ചു കളയുക എന്നത് വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍