പാശ്ചാത്യസംസ്കാരം

akathaariluute aug 18th

വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും ആത്മീയസാധനകള്‍ക്ക് ഒരു ഭാരമാകുമോ?

അന്വേഷി : അന്വേഷണത്തില്‍, ലോകത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും ആത്മീയസാധനകള്‍ക്ക് തടസ്സം തന്നെയാണെന്ന്‍ കാണുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യം ബോധ്യമാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്‌? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍