പാമ്പു പിടുത്തം

jaggi young man

ജഗ്ഗിയുടെ ചെറുപ്പകാലം

കോളേജില്‍ പോയില്ല എങ്കിലും ജഗദീഷ്‌ കൂടുതല്‍ സമയവും വായനശാലയില്‍ ചെലവിട്ടു. അവിടെ പാശ്ചാത്യ തത്വാന്വേഷകരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു നല്ല താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍