പാമ്പുകള്‍

snakes-2

പാമ്പുകളും ആദ്ധ്യാത്മികതയും

പലര്‍ക്കും പാമ്പിനെ കാണുന്നതു തന്നെ കഠിനമായ ഭയത്തിന് കാരണമാണ്. വേറെ ചിലരുടെ മനസ്സില്‍ പാമ്പുകള്‍ക്ക് വിശ്വാസങ്ങളുമായും, പുരാണങ്ങളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇവിടെ സദ്ഗുരു വിശദമാക്കുന്നത് ആധുനിക യോഗശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍