പാഠം

children

നല്ല പാഠം – കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര്‍

ഓര്‍മിക്കാനും, ഓമനിക്കാനുമായി കുറേ കൊച്ചുകൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും, നേട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെയെല്ലാം കുട്ടിക്കാലം. അല്ലലൊന്നുമില്ലാതെ, ഉത്തരാവാദിത്തങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, കളിച്ചു തിമിര്‍ത്തു നടന്ന കാലം. പക്ഷെ, അങ്ങനെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍