പരീക്ഷ

examination fear

പരീക്ഷയിലുള്ള ഭയം കാരണം പഠിച്ചതും കൂടി മറന്നു പോകുന്നു!

സ്കൂളില്‍ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനാണോ, അതോ മിടുക്കനാണ്, സമര്‍ത്ഥനാണ് എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാനാണോ? അതാണ്‌ ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍