പരിമിതപ്പെടുത്തുക

kalpavriksham

ഏതാണ് ആഗ്രഹം? ഏതാണ് അത്യാഗ്രഹം?

ഏതാണ് ആഗ്രഹം? ഏതാണ് അത്യാഗ്രഹം? ഒരാള്‍ക്ക് ആഗ്രഹം എന്നു തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാള്‍ക്ക് അത്യാഗ്രഹമാണെന്ന് തോന്നും. സ്വയം ഇനിയൊരാളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ദീര്‍ഘശ്വാസം വിടുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ അതത്യാഗ്രഹമാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍