പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍

source-of-experience

എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഉള്ളില്‍ തന്നെയാണ്

മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു? എന്താണ് ആ അറിവിന്‍റെ ഉറവ? ഉത്തരം സുവ്യക്തമാണ്. അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണു ശരീരം ലോകവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ലോകത്തെ അറിയുന്നതും. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍