പക്ഷഭേദമില്ലാതെ

rashtriya medhawithwam

രാഷ്ട്രീയവും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വവും: കാറ്റിന്റെ ഗതി മാറുന്നു

ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്‍ എന്ന നിലയില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സമൂഹത്തില്‍ സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണൊ ഈ സമരങ്ങള്‍? വിശേഷിച്ചും സാമ്പത്തികമായ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി? അതോ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണൊ ഇതി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍