നൈപുണ്യം

08 - Guru how can you make it useful

സാധ്യതയുടെ ഉത്തുംഗ ശ്രുംഗം

ശിവ എന്ന വാക്കിലെ 'ശി’ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്നാണ്. 'വാ' എന്ന ശബ്ദം 'വാമ' എന്നതിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. 'വാമ' എന്നാൽ നൈപുണ്യം എന്നാണർത്ഥം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
caste system

എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥ രൂപം കൊണ്ടത്?

കാലാന്തരത്തില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥക്കാധാരം ഗുണമല്ല, കുലമാണ് എന്ന നിലയായി. വ്യക്തിപരമായ ഗുണമേന്മകളൊന്നും അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ താളം തെറ്റാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍