നേതൃത്വം

leadership

നേതൃപാടവം  സദ്ഗുരുവിന്റെ  ദൃഷ്ടിയിൽ

ബ്ലൂംസ്ബറി ടി. വി. ഇന്ത്യ എഡിറ്റർ വിവേക് ലോ സദ്ഗുരുവുമായി  നടത്തിയ അഭിമുഖം വിവേക് ലോ: നമുക്ക് ആദ്യം നേതൃപാടവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. മുൻപൊരിക്കൽ താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു നേതാവിന്റെ കഴിവിന്റെ ശരിയായ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍