നെഗറ്റീവ്

Is there a God

അജ്ഞതയില്‍ നിന്നുളവാകുന്ന ദൈവവിശ്വാസവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്‍ : മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ദൈവമുണ്ടോ, മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാല്‍ ദൈവത്തെ കാണാനാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. സദ്‌ഗുരു ഏതുപ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍