നൂതനസംരംഭം

new ventures in life

ജീവിതത്തില്‍ നൂതനസംരംഭങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കൂ

ഓരോ തെരുവിലും ഒരു ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വര്‍ഷംതോറും കോളേജുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കില ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍