നാദാരാധന

dhyanalinga 8

വെള്ളിയങ്കിരി മലയടിവാരത്തിലെ ധ്യാനലിംഗം എന്ന ക്ഷേത്രം

ഒരിടത്ത്‌ വെറും അഞ്ചുമിനിട്ടു സമയം വെറുതേയിരിക്കാന്‍ ക്ഷമയില്ലാത്തവര്‍പോലും ധ്യാനലിംഗത്തിനരികില്‍ ഇരുപതു മിനിട്ടുകള്‍ ശരീരം മറന്ന്‍ ഇരിക്കുന്നത്‌ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍