നാദബ്രഹ്മം

shiva

ശിവസാന്നിദ്ധ്യം – ആദിയോഗിയുടെ വഴിയില്‍

യോഗികളുടെ സമ്പ്രദായത്തില്‍ ശിവനെ ഈശ്വരനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഈ ഭൂമിയില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി, യോഗവിദ്യയുടെ ആദിമ സ്രോതസ്സ്, അദ്ദേഹം ആദി യോഗിയാണ്, ആദി ഗുരുവാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
naadathaal maattolikollunna

നാദത്താല്‍ മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചം

ശിവനും പാര്‍വതിയും കാന്തിസരോവരത്തിന്റെ തീരത്ത്‌ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. അവിടെ നിരവധി മഹര്‍ഷിമാര്‍ തപസ്സനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്നു. ശിവ പാര്‍വതിമാര്‍ അവരെ പതിവായി സന്ദര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍