നാദം

08-guru-how-can-you-make-it-useful

മന്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

ഓം മൂലശബ്ദം - ആദിനാദം. ആ, ഓ, മ് ഈ മൂന്നു ശബ്ദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉച്ചരിച്ചാല്‍ ഓം എന്ന ശബ്ദമായി. 'ഓം ' ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനുമാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരു മതത്തിന്‍റെയും മുഖമുദ്രയുമല്ല, ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദി നാദമാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
classical-music

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം – ശാസ്ത്രവും പ്രസക്തിയും

ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സംഗീതം അവയുടെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രാചീനകാലം മുതലേ നിലവിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്ധ്യാത്മിക മാര്‍ഗത്തില്‍. അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി സംഗീതത്തെ കണക്കാക്കി വരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kanthisarovar

കാന്തിസരോവരം… നാദം മുഴങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മതീര്‍ത്ഥം

തടാകതീരത്തുള്ള ഒരു പാറക്കല്ലില്‍ കണ്ണുകള്‍ തുറന്ന് ഞാന്‍ നിശ്ചലം ഇരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്‍മുമ്പിലെ രൂപങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി എന്‍റെ ബോധമണ്ഡലത്തില്‍നിന്നും മറഞ്ഞു, ബാക്കിയായത് നാദം മാത്രം... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍