‘നല്ലവര്‍’

purvajanmam

പൂര്‍വജന്മത്തെ ദുഷ്‌ക്കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന നിലയില്‍ സല്‍ക്കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യണോ?

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, എന്‍റെ അറിവില്ലായ്‌മകൊണ്ട് ‌ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളില്‍ ചെയ്‌ത ദുഷ്‌ക്കര്‍മങ്ങളുടെ തിക്തഫലങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഈ ജന്മത്തില്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അതിന്‌ പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന നിലയില്‍, സല്‍ക്കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍