നദികള്‍

indian-rivers-a-culture-of-reverence

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍: ആരാധന എന്ന സംസ്‌കാരം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – എഴാം ഭാഗത്തില്‍ ഭാരതത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നദികളെക്കുറിച്ചുള് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rivers-arteries-of-the-planet-world_rivers

നദികള്‍, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ രക്തധമനികള്‍

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – ആറാം ഭാഗത്തില്‍ നദികളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും നദിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
indian-rivers-components-physiology-floodplains

ഭാരതത്തിലെ നദികള്‍ ഘടന, ഘടകങ്ങള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – അഞ്ചാം ഭാഗത്തില്‍ നദികളുടെ ഘടകങ്ങളും, ഘടനയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
the-tradition-of-conserve-and-use

“സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന” പാരമ്പര്യം

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – നാലാം ഭാഗത്തില്‍ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്‍റെ ചര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-Draft-Policy-Recommendation-–-The-Fundamentals

ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: കരടു പദ്ധതിയിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്‍

നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് – മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ കരടു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ ആണ് പങ്കു വെക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Revitalization-of-Rivers-in-India-–-Towards-a-Holistic-Policy-Framework

നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം: സമഗ്രമായ ഒരു കര്‍മ്മപദ്ധതിക്കായി പ്രയത്നിക്കാം

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
revitalizing-our-national-treasures-rivers-waterbodies-and-soil

നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പത്തുക്കളെ – നദികള്‍, ജലസ്രോതസ്സുകള്‍, മണ്ണ് – വീണ്ടും നമുക്ക് ചൈതന്യവത്താക്കണം.

സദ്ഗുരുവിന്‍റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന, നമ്മുടെ ഓരോ നദിയേയും ദേശീയ സമ്പത്തായി പരിഗണിക്കണം എന്നാണ്. നദികളുടെ ജീവചൈതന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായി സദ്ഗുരു ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയില്‍ നിന്നും ചില പ്രസക്തഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Sparrow drinking fresh water from a fountain tube
** Note: Slight graininess, best at smaller sizes

ജലത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം

ജലത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി സദ്ഗുരു പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് , ഞാൻ ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തു താമസിക്കുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരാളെ നിർത്തിയിരുന്നു. ചിക്കെഗൗഡ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. അയാൾക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ganga

പാവന നദിയായ ഗംഗയെ രക്ഷിക്കാം

നമുക്ക് ഗംഗ വെറുമൊരു നദിയല്ല; വേറെ എന്തെക്കൊയോ ആണ്. ഇതിനെ ഒരു പാവന നദിയായി കാണുന്നത് അതിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ചില ആളുകളാല്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
water

നദികൾ ജീവദാതാക്കളാണ്

നാം ആരാധിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ശിവനോ, രാമനോ, കൃഷ്ണനോ ആവട്ടെ, അവരെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവരാണെന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും, ദുരിതങ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍