ധ്യാനമണ്ഡപം

ഈഷായുടെ ആരംഭം

ഈഷായുടെ ആരംഭം

തുടക്കത്തില്‍ വനം വകുപ്പുകാരും മറ്റുള്ള തോട്ടം മുതലാളിമാരും കാണിച്ച വെറുപ്പും അകല്‍ച്ചയും മാറി, അവരും ആശ്രമ നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി. ജഗ്ഗിയുടെ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ പരിശ്രമവും യോഗധ്യാന പരിശീലനവുമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍