ധര്‍മ്മം

krishna-with-chakra-what-is-dharma-1090x614

ധര്‍മ്മത്തിനധിഷ്ഠിതമായി എങ്ങിനെ ജീവിക്കാനാകും?

കര്‍മ്മം പരിതസ്ഥിതികളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മള്‍ എങ്ങിനെയൊക്കെ അതിനെ നിര്‍ണ്ണയിച്ചാലും ശരി ബാഹ്യപരിതസ്ഥിതികളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം, നമ്മളുടെ നിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ണമായും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍