ദൗര്‍ബല്യം

anger

ക്ഷോഭത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അപ്പോഴപ്പോള്‍ കരുണ, മാപ്പ്, നന്ദി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിയിച്ച് നിങ്ങള്‍ പുറത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില്‍ എന്താണു മേന്മയാനുള്ളത്? സഹജീവിയേക്കാളും നിങ്ങള്‍ ഉയരത്തിലാണെന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
anger

ക്ഷോഭത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക.

ഒരാളിനോടു ക്ഷമിച്ചു എന്നു നിങ്ങള്‍ അഹങ്കരിക്കുമ്പോള്‍ അയാളെ കുറ്റവാളിയായി കാണുന്നു എന്നല്ലേ അര്‍ത്ഥം വരുന്നത്? നിങ്ങളോടു മറ്റുള്ളവര്‍ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രതീക്ഷ, നിങ്ങള്‍ അയാളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍