ദൈവീകമായ തേജസ്സ്

siva 4

മഹാശിവരാത്രി – ദൈവീകമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ശിവന്‍ - അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മനോഹരവും അതേ സമയം ഏറ്റവും വിരൂപവും ആയിരുന്നു. മഹാനായ ഒരു ഋഷി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ദേവതകളും, ചെകുത്താന്മാരും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവികളും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍