ദൈവികത

desire

നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ഒരു തീജ്വാലതയുടെ തീക്ഷ്ണതയുണ്ടോ?

സ്വന്തം ആത്മാവാകുന്ന ദൈവികതയെ നിങ്ങള്‍ക്കു കണ്ടെത്താനായോ? സ്ഥൂലശരീരമാകുന്ന ഈ അസ്ഥികള്‍ക്കും മാംസത്തിനുമപ്പുറത്തായി ആത്മപ്രകാശം നിങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു തെളിയുന്നതായി അനുഭവിക്കാനായോ? അല്ലാതെ ഈ ജീവിതംകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍