ദേഹി

body-and-soul

ദേഹിയും ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് കര്‍മ്മപാശം നിലനില്ക്കണം

എന്നോടടുത്ത ആളുകള്‍ക്കറിയാം എന്തെല്ലാം സൂത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാന്‍ ഈ ശരീരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതെന്ന്. ബോധപൂര്‍വ്വം കര്‍മ്മങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ശരീരം നിലനിര്‍ത്താനാവില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍