ദേഹത്യാഗം

dhyanalinga 4

ധ്യാനലിംഗത്തിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണം

പ്രാണപ്രതിഷ്‌ഠ പൂര്‍ത്തിയാകണമെങ്കില്‍ രണ്ടു മാര്‍ഗങ്ങളാണുള്ളത്‌. ഒന്ന്‍ ധ്യാനലിംഗം രൂപപ്പെടുത്തിയ യോഗി അതുമായി ലയിച്ചു ചേരുക. മറ്റൊന്ന്‍ ആനന്ദനിലയില്‍ പ്രതിഷ്‌ഠ സ്വാഭാവിക രീതിയില്‍ നടത്തുക. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalingam 6 . 1. 2016

ധ്യാനലിംഗം എന്ന ആശയം

"ഒരു ഗുരുവിന്‌ സ്വന്തം ജീവിത കാലത്തില്‍ എത്ര പേര്‍ക്ക്‌ വഴികാട്ടിയായ പ്രകാശ ഗോപുരമായി ഇരിക്കാന്‍ കഴിയും? മനുഷ്യ പ്രയത്‌നത്തിന്‌ അളവുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട്‌ എക്കാലവും നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവായി ധ്യാനലിംഗം നിര്‍മ്മിക്കുക എന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍