ദേശീയത

adhyaathmikam

എന്തുകൊണ്ട് മാതൃഭൂമി?

ഈ ഭൂമുഖത്ത് മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും കൂടുതല്‍ കാലം നമ്മളെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയക്ക് ഒരുമിച്ചു നിര്‍ത്തിപ്പോന്ന ഘടകം ഇത് സത്യാന്വേഷികളുടെ നാടാണ് എന്നതാണ്, സത്യവും മുക്തിയും അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ നാട്. ഈ അന്വേഷണം നമ്മളെ ഒ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍