ദിവ്യദൃഷ്‌ടി

sadhguru sri brahma

സദ്‌ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ

ഗുരു ഏല്‍പ്പിച്ച പണി നിറവേറ്റാന്‍ ശിവയോഗി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ബാഹ്യഘടകങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പു കാരണം ധ്യാനലിംഗ നിര്‍മാണം നടത്താന്‍ ശിവയോഗിക്കു സാധിച്ചില്ല ശിവയോഗിയുടെ ജീവന്‍ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പറന്നകന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍