ദിവ്യചൈതന്യം

pearls-of-wisdom-3

Pearls of Wisdom…

ലോകത്തെ വിഭജിക്കുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അവനവന്റെ നന്മക്കും മറ്റുല്ലവരുടെ നന്മയ്ക്കുകുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായി ആരും തന്നെയില്ല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍