തൃക്കണ്ണ്

siva2

ശിവന്‍റെ ചില സവിശേഷ ചിഹ്നങ്ങള്‍ – അവ എന്താണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

നിതാന്ത ജാഗ്രത അതാണ് നന്ദിയില്‍നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണുതാനും. നൂറുശതമാനം ഉണര്‍വോടെ അന്തരാത്മാവില്‍ ലയിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് ധ്യാനം. നന്ദി ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെ. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍