തീവ്രസാധന

maahasamadhi viji

ചിറകു വിടര്‍ത്തിയ പക്ഷി

രങ്കണ്ണമലയില്‍ സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദ മഹാസമാധി പ്രാപ്‌തിക്കുവേണ്ടി തീവ്രമായ ആത്മസാധനയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാസമാധി നിലയെക്കുറിച്ച്‌ സദ്‌ഗുരുവിനോട്‌ പല സംശയങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. സദ്‌ഗുരു ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍