തീര്‍ത്ഥാടനം

05 - Baddrinath – the history and aithihyam

ബദരീനാഥ ക്ഷേത്രം – ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും

ബദരീനാഥ ക്ഷേത്രത്തെകുറിച്ച് സദ്ഗുരു ഈ പംക്തിയില്‍ വിവരിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണു ശിവനേയും പാര്‍വതിയേയും കബളിപ്പിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും, ആയിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍