താല്‍പര്യം

Indian Gods

ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം വണങ്ങിയാല്‍ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങള്‍ പിണങ്ങുകയില്ലേ

ഹിന്ദു എന്നത്‌ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീകമല്ല. മറിച്ച്‌ അത്‌ ഒരു സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ്. സിന്ധു എന്ന വാക്ക്‌ ലോപിച്ചു `ഇന്ദു’വായി, പിന്നീട്‌ `ഹിന്ദു’വായി മാറുകയാണുണ്ടായത്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍