തര്‍ക്കജ്ഞാനം

എന്താണ്‌ പ്രാണപ്രതിഷ്‌ഠ? തര്‍ക്കശാസ്‌ത്ര ജ്ഞാനം എന്താണ്‌?

എന്താണ്‌ പ്രാണപ്രതിഷ്‌ഠ? തര്‍ക്കശാസ്‌ത്ര ജ്ഞാനം എന്താണ്‌?

മന്ത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലി വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജകള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ മാത്രമേ സാധാരണ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ശക്തി സ്ഥായിയായിരിയ്ക്കൂ. എന്നാല്‍ ധ്യാനലിംഗം പ്രാണപ്രതിഷ്‌ഠ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്‌. ഇതിനു മന്ത്രങ്ങളുടെയോ, പൂജാദികര്‍മ്മങ്ങളുടെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍