തന്ത്രം

tantra

തന്ത്രയോഗം

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ തന്ത്രയോഗം എന്നാല്‍ എന്താണ്? ഒരു സാധകന്‍റേതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. ചോദ്യം: താന്ത്രിക പാരമ്പര്യത്തില്‍ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം അങ്ങേയറ്റം ഗാഢവും, പാവനവുമാകുമ്പോള്‍ അത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തോളം എത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ട ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
സ്വപ്നവും തന്ത്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

സ്വപ്നവും തന്ത്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ഒരാള്‍ കാണുന്ന സ്വപ്‌നങ്ങളില്‍ തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും അയാളുടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്‌. ജീവിതത്തില്‍ സഫലീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ അയാള്‍ സ്വപ്‌നത്തില്‍ അനുഭവിച്ച്‌ സാഫല്യമടയുന്നു.   ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍