ഞാന്‍

shiva-nothing

‘ഞാന്‍’ ഇല്ലാതായി ‘അനന്തത’ ആയിത്തീരുന്നു

അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരു, ഒരു ജന്മത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരാളുടെ പ്രജ്ഞ അഥവാ ഊര്‍ജ്ജസ്വലത കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഊര്‍ജ്ജസ്വലത മാത്രമേ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാന്‍ സാധിക്കൂ? എവിടെ വെച്ച് ഈ പ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
the-past

ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനാകണം

ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നിങ്ങള്‍ക്കൊരാളെ സ്‌പര്‍ശിക്കാനാവും, മാനസികമായും, വൈകാരികമായും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആശയവിനിമയം നടത്താനുമാകും. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയമുണ്ട്. ഊര്‍ജത്തില്‍കൂടിയുള്ള സംസര്‍ഗം, അതാണ് ശ്രേഷ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍