ജ്യോതിര്‍ലിംഗം

01.2 - What is Jyotirlingam

ജ്യോതിര്‍ലിംഗം എന്നാലെന്താണ് ?

ജ്യോതിര്‍ലിംഗങ്ങള്‍ അതീവ ചൈതന്യമുള്ള ഉപാധികളാണ്‌. അതിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍, അവിടെ ഉറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഊര്‍ജത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരൊഴിഞ്ഞ പാത്രമായി സ്വന്തം ശരീരമനോബുദ്ധികളെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍