ജ്ഞാനം

sadhguru

ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം – അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം : സദ്ഗുരു, എത്ര അനായാസമായാണ് അങ്ങ് ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് – വളരെ സുഖമായി, സ്വാഭാവികമായി – എങ്ങനെയാണ് അതിനു സാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ramakrishna

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍റെ ജ്ഞാനലബ്ധി

പരമഹംസനും മഹായോഗിയായിരുന്ന തോതാപുരിയും തമ്മില്‍ കാണാനിടയായ കഥയാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനില്‍ ജ്ഞാനോദയമുണ്ടാവാന്‍ വഴിയൊരുക്കിയത്. സദ്ഗുരു:- ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍ അത്യന്തം തീവ്രതയുള്ള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
4 yogas

കര്‍മ്മം ജ്ഞാനം ഭക്തി ക്രിയ – ഇവയുടെ സംഗ്രഹം

"ദൈവമേ! ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായി?” എന്നവര്‍ നാലുപേരും ഒന്നിച്ച്‌ ഒരേ ശബ്‌ദത്തില്‍ ചോദിച്ചു. മഹാദേവന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു .“നിങ്ങള്‍ നാലുപേരും ഒന്നിച്ചു ചേരണമെന്ന്‍ ഏറെ നാളായി ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു കൊണ്ട്‌ ഞാനിവി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
ഏണിയും പാമ്പും

ഏണിയും പാമ്പും

ജീവിതം ഒരു ``ഏണിയും പാമ്പും” കളിയാണ്‌. മുജ്ജന്മ സത്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി എളുപ്പത്തില്‍ ഏണി കയറാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഏണി കയറി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആളുകള്‍ ആഹ്ലാദത്തില്‍ മതിമറന്നുപോവുന്നു. സൌഭാഗ്യങ്ങളില്‍ മതിമറന്നു മടിയന്മാരായി തീരുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍