ജീവിത

bitter

ജീവിതം കയ്പ്പുള്ളതാണോ?

വിദ്യാർത്ഥി :സദ്ഗുരോ, അങ്ങ് പല വട്ടം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രവൃത്തികളാണ് എന്ന്. ഭാവിയിൽ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
today-is-the-best-day

ഇന്നലെകളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുത് ഇന്നിനെ മികച്ചതാക്കൂ

നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാട് സ്വപ്നം കാണുകയും ആ പഴയ മികച്ച ദിനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണോ? നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുറപ്പുമില്ലെന്ന് സദ്ഗുരു നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഇന്നല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍