ജീവിതദൗത്യം

meditation

ആദ്ധ്യാത്മീക പുരോഗതി നേടാനുള്ള അവസരം

വളരെ വളരെ അപൂര്‍വമായി കിട്ടുന്ന ഒരനുഗ്രഹമാണ്‌ ആദ്ധ്യാത്മീക പുരോഗതി നേടാനുള്ള അവസരം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് സദ്ഗുരു ഈ ലേഖനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം : സദഗുരോ! പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സര്‍വതും സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍