ജീവന്‍

pearls

Pearls of wisdom…

ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതെന്തോ അതിന് സ്വതന്ത്രനാക്കാനും കഴിയും മയക്കുമരുന്ന് സര്‍വ്വവ്യാപകമായിത്തീരും ജീവന്‍ എന്ന പ്രതിഭാസം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
shivan

ശിവന്‍…. അതെന്താണ്‌? ശിവന്‍ ആരാണ്‌?

ശിവന്‍ നിസ്സംഗനായ യോഗിയാണ്‌, പ്രണയപരവശനായ ഭര്‍ത്താവാണ്‌, സ്വന്തം ദൂതഗണങ്ങള്‍ക്കു നടുവില്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ ഉന്മത്തനായിരിക്കുന്നവനാണ്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sasyabhukkaakunnathaano

സസ്യഭുക്കാവുന്നതാണോ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലത് ?

ഭക്ഷണകാര്യത്തില്‍ ഒരു ഡോക്‌ടറുടേയോ, ആഹാരവിദഗ്‌ദ്ധന്റെയോ, അഭിപ്രായമോ ഉപദേശമോ ആരായേണ്ടതില്ല, കാരണം, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അയ്യഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോള്‍ മാറി മാറി വരുന്നതായാണ്‌ കാണുന്നത്‌.നമ്മള്‍ എന്തു കഴിക്കണം എന്നു തീരുമാനി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍