ജീവചൈതന്യം

Pearls of wisdom 4

Pearls of Wisdom…

നിങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശം നിങ്ങളുടെ ഭാവനകളില്‍ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. ഉള്ളിലുള്ള ജീവചൈതന്യത്തിന് അതിന്‍റെതായ സ്മരണകളൊന്നുമില്ല. യോഗ ഒരു സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രമാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍