ജാതിവ്യവസ്ഥ

caste system

എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥ രൂപം കൊണ്ടത്?

കാലാന്തരത്തില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥക്കാധാരം ഗുണമല്ല, കുലമാണ് എന്ന നിലയായി. വ്യക്തിപരമായ ഗുണമേന്മകളൊന്നും അവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ താളം തെറ്റാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍