ജാതകം

horoscope2

ഭാവിജാതകമൊ ഭയജാതകമോ?

ഈ ലേഖനത്തില്‍ ജാതകത്തെ പറ്റി സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്? സദ്ഗുരു: എന്തിനും ഏതിനും ഗ്രഹനില നോക്കണം ഈയിടെയായി സമൂഹത്തില്‍ ഈ പ്രവണത കൂടിവരുന്നതായി തോന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍