ചിദംബരം

earth

മനുഷ്യശരീരവും ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം

ഈ ഗ്രഹത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവോ അതുതന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികശരീരത്തില്‍ ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം. നിങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍