ചവറ്റുകൊട്ട

Pearls of wisdom 2

Pearls of Wisdom….

മനസ്സ് സമൂഹത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ ഉള്ളില്‍ പരമാനന്ദത്തിനു ജന്മം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍